CZ EN

stanovy asociace virtuální a rozšířené reality

 1. CÍLE ASOCIACE, SÍDLO A ROZSAH ČINNOSTI
  1. Asociace virtuální a rozšířené reality (dále jen Asociace) je oborová organizace, která sdružuje fyzické i právnické osoby, a to sice:
   • podnikatele, pedagogy, výzkumné pracovníky, vývojáře, grafické designéry, studenty, publicisty, podporovatele a zájemce
   • podnikatelské subjekty, akademická pracoviště, inovační centra, investory
   • všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na uskutečňování cílů Asociace
   Záměrem Asociace je popularizovat, prosazovat a rozvíjet technologie virtuální a rozšířené reality, a to v oblasti komerční, akademické i mezi veřejností a zvyšovat povědomí o její existenci a praktické využitelnosti. Asociace působí na zlepšení podmínek pro prosazení technologií ve spolupráci se státními úřady, médii, jakož i jinými oborovými organizacemi. Asociace zprostředkovává kontakty a informace svým členům a hájí jejich společné zájmy. Asociace rovněž spolupracuje s odpovídajícími subjekty v jiných zemích. Asociace prosazuje etický rámec pro investice do oboru své působnosti a do technologií, které jsou s ním spojeny. Asociace nabízí etický panel pro řešení sporů mezi svými členy.
  2. Asociace vykonává svou činnost v České a Slovenské republice. Spolupracuje přitom i se zahraničními osobami a subjekty, které rovněž mohou být jejími členy.
  3. Sídlem Asociace je Brno, Asociace má stálou pobočku v Praze.
 2. ORGÁNY ASOCIACE
  1. Představitelem Asociace je prezident. Řídí činnost Asociace jako její statutární představitel. Zastupuje ji ve formálních vztazích s třetími stranami. Prezident může výkonem některých svých pravomocí trvale či dočasně pověřit viceprezidenta Asociace. Prezidenta Asociace a viceprezidenta asociace volí Sbor zakladatelů. Viceprezident Asociace zastupuje prezidenta Asociace v běžných úkonech v případě nepřítomnosti.
  2. Výkonným pracovním orgánem Asociace je Rada Asociace. Členy Rady Asociace jsou členové Sboru zakladatelů, představitel čestných členů Asociace, představitel řádných členů Asociace, garantové odborných komisí Asociace, projektoví manažeři Asociace. Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jednání Rady řídí a program jednání stanovuje její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Členové Rady mají právo navrhovat doplnění programu jednání. Rada rozhoduje konsensem, dojde li k nějaké věci k hlasování, je třeba to v zápise výslovně uvést. Rada se schází nejméně jedenkrát měsíčně a rozhoduje zejména o:
   • návrzích souvisejících s činností Asociace,
   • přijímání členů,
   • dalších okolnostech souvisejících s členstvím,
   • návrhu rozpočtu,
   • sestavení a schválení výroční zprávy pro členy,
   • návrzích na zřízení nebo zrušení odborné komise,
   • návrzích na garanty odborných komisí,
   • návrzích na rozšíření činnosti Asociace.
   Po každém jednání Rady je vyhotoven zápis, který obdrží všichni členové rady.
  3. Asociace zřizuje odborné komise. Jsou jimi Klub zadavatelů, Etický panel investorů, Klub vývojářů, Akademie VR/AR.
  4. Nejvyšším orgánem členů je Valná hromada Asociace. Valnou hromadu svolává prezident Asociace alespoň jedenkrát ročně. Každý člen Asociace je oprávněn osobně se účastnit Valné hromady, navrhovat záležitosti k projednání a účastnit se diskuse. Jednání Valné hromady řídí prezident Asociace. Valná hromada projednává výroční zprávu Asociace a přijímá k ní své návrhy.
  5. Základním dokumentem Asociace jsou Stanovy přijaté Sborem zakladatelů. Jejich platnost potvrzuje na svém prvním jednání Rada Asociace. O změně stanov může rozhodnout Sbor zakladatelů, a to pouze na návrh Rady Asociace.
 3. HOSPODAŘENÍ ASOCIACE
  1. Za hospodaření Asociace odpovídá prezident Asociace. Závazky překračující rozsah běžného hospodaření je prezident povinen projednat s Radou.
  2. Orgány Asociace ve svém hospodaření zachovávají rovný a nediskriminační přístup k jednotlivým členům Rady Asociace.
  3. Účetní závěrka je zpřístupněna všem členům Asociace, kteří ke dni jejího zveřejnění jsou členy alespoň po dobu šesti měsíců a mají vyrovnány své závazky vyplývající z členství.
 4. ČLENSTVÍ
  1. Členy Asociace jsou právnické osoby působící v obchodních vztazích (členský poplatek 40000 Kč bez DPH při vstupu a poté každoročně), právnické osoby nepůsobící v obchodních vztazích (15000 Kč při vstupu a poté každoročně), zahraniční právnické osoby (1800 eur při vstupu a poté každoročně).
  2. Fyzické osoby. Podmínky přijetí fyzických osob budou projednány Radou Asociace nejpozději na jejím druhém jednání.
  3. Čestní členové, jimiž mohou být fyzické osoby.
  4. Vznik členství
   Zájemce o členství vyplní elektronickou přihlášku přístupnou na webové stránce Asociace. Uvede v přihlášce zamýšlený přínos svého členství pro Asociaci i pro obor, uvede obor vlastní působnosti a stručnou anotaci okolností své činnosti významných pro členství v asociaci. Přihláška bude projednána v Odborné komisi pro členství. Účinek členství nastane schválením přihlášky Radou Asociace a připsáním členského poplatku na účet Asociace.
  5. Vznik čestného členství
   Čestným členem Asociace se může stát fyzická osoba, která se svou činností zasloužila o rozvoj a věhlas oboru. Čestné členství se uděluje na dva roky s možností opakovaného prodloužení. Návrh na přijetí čestného člena podá některá z odborných komisí. Čestné členství není spojeno s hrazením členského poplatku.
  6. Asociace vede seznam svých členů.
   Databáze registrovaná u UOOU pod číslem 00076316 / 001.
  7. Zánik členství
   Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku do konce měsíce následujícího po měsíci splatnosti členského příspěvku na následujících dvanáct měsíců. V takovém případě se poměrný díl členského příspěvku nevrací. Členství zaniká také vyloučením člena, které na návrh některé z odborných komisí schválí Rada Asociace. Důvodem návrhu na vyloučení člena může být opakovaná záměrná činnost poškozující Asociaci, nepodřízení se výroku etického panelu v případě sporu mezi členy, neetické praktiky člena v obchodních vztazích, a to v takové intenzitě nebo mediálním ohlasu, který by mohl poškozovat pověst oboru. Ze stejných důvodů lze navrhnout zrušení čestného členství. V případě vyloučení se poměrný díl členského příspěvku nevrací.
  8. Práva člena
   Člen má právo podílet se na činnosti Asociace, a to zejména účastí na akcích pořádaných Asociací, účastí v odborných komisích, nastolováním témat či rozvíjením problematik a návrhy na jejich další projednání či uskutečnění, ad hoc zastupováním zájmů Asociace po projednání předsednictvem, zveřejňováním autorských textů v odborných publikacích vydávaných nebo autorizovaných Asociací, navrhováním kandidátů do odborných komisí a orgánů.
  9. Povinnosti člena
   Člen je povinen uhradit vstupní členský příspěvek a roční členský příspěvek. Člen je povinen řídit se při své činnosti stanovami Asociace. Člen je povinen respektovat rozhodnutí etického rámce pro investice a etického panelu pro řešení sporů mezi členy, jestliže na řešení sporu prostřednictvím panelu přistoupí.
 5. KOMUNITNÍ ČINNOST
  1. Asociace vytváří aktivní společenství zájemců o VR/AR technologii, podporuje ty aktivity svých členů, které mají kladné dopady na ostatní členy a na obor VR/AR.
  2. Asociace vyhledává nadané studenty a výuková prostředí a seznamuje je s technologií, možnostmi a příležitostmi oboru VR/AR.
  3. Asociace vyhledává akademické, vývojové, prezentační i obchodní příležitosti a seznamuje s nimi své členy.
  4. Asociace v zájmu rozvoje alternativních komunit a paralelních polis v České a Slovenské republice i v zahraničí přijímá platby ve virtuálních a alternativních měnách. Podrobnosti včetně dynamických přepočtových kursů stanoví po projevení zájmu o takovou úhradu.
 6. AKTIVITY ASOCIACE
  1. Asociace vydává VR/AR Newsletter, který obsahuje aktuality z oboru a informace o aktivitách Asociace i jejích členů.
  2. Asociace pořádá semináře, workshopy, pracovní setkání, konference. Členové mají právo na slevu vstupních, účastnických a prezentačních poplatcích s výjimkou plateb za nocleh a stravovací servis.
  3. Asociace provozuje Akademii VR/AR, jejímž cílem je vzdělávání studentů a zájemců o obor a systematické poskytování důvěryhodných informací o technologických i psychologických aspektech, vlastnostech, dopadech a rozvojových směrech VR/AR technologií.
  4. Asociace shromažďuje a analyzuje legislativní, normativní a technické informace týkající se oboru VR/AR a seznamuje s nimi členy.
  5. Asociace přijímá podněty svých členů na vytváření dalších aktivit ve prospěch svých členů i oboru VR/AR.
  6. Asociace se zavazuje postupovat v kontaktu se svými členy i s vnějším prostředím vždy eticky a také důsledně dbát zásad rovnosti jak v přístupu, tak v poskytování příležitostí.

Hoříte pro stejnou věc?

Staňte se členy asociace

a nebo nám napište

podmínky členství
Databáze registrovaná u UOOU pod číslem 00076316 / 001.