CZ EN

stanovy asociace virtuální a rozšířené reality

 1. CÍLE ASOCIACE, SÍDLO A ROZSAH ČINNOSTI
  1. Asociace virtuální a rozšířené reality (dále jen Asociace) je oborová organizace, která sdružuje fyzické i právnické osoby, a to sice:
   • podnikatele, pedagogy, výzkumné pracovníky, vývojáře, grafické designéry, studenty, publicisty, podporovatele a zájemce
   • podnikatelské subjekty, akademická pracoviště, inovační centra, investory
   • všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na uskutečňování cílů Asociace
  2. Záměrem Asociace je popularizovat, prosazovat a rozvíjet technologie virtuální a rozšířené reality, a to v oblasti komerční, akademické i mezi veřejností a zvyšovat povědomí o její existenci a praktické využitelnosti. Asociace působí na zlepšení podmínek pro prosazení technologií ve spolupráci se státními úřady, médii, jakož i jinými oborovými organizacemi. Asociace zprostředkovává kontakty a informace svým členům a hájí jejich společné zájmy. Asociace rovněž spolupracuje s odpovídajícími subjekty v jiných zemích. Asociace prosazuje etický rámec pro investice do oboru své působnosti a do technologií, které jsou s ním spojeny. Asociace nabízí etický panel pro řešení sporů mezi svými členy.
  3. Asociace vykonává svou činnost v České a Slovenské republice. Spolupracuje přitom i se zahraničními osobami a subjekty, které rovněž mohou být jejími členy.
  4. Sídlem Asociace je Brno, Asociace má stálou pobočku v Praze.
 2. ORGÁNY ASOCIACE
  1. Představitelem Asociace je prezident. Řídí činnost Asociace jako její statutární představitel. Zastupuje ji ve formálních vztazích s třetími stranami. Prezident může výkonem některých svých pravomocí trvale či dočasně pověřit viceprezidenta Asociace. Prezidenta Asociace a viceprezidenta asociace volí Sbor zakladatelů. Viceprezident Asociace zastupuje prezidenta Asociace v běžných úkonech v případě nepřítomnosti.
  2. Výkonným pracovním orgánem Asociace je Rada Asociace. Členy Rady Asociace jsou členové Sboru zakladatelů, představitelé členů Asociace, garantové odborných komisí Asociace.:
   • návrzích souvisejících s činností Asociace,
   • přijímání členů,
   • dalších okolnostech souvisejících s členstvím,
   • návrhu rozpočtu,
   • návrzích na garanty odborných komisí,
   • návrzích na rozšíření činnosti Asociace.
  3. Základním dokumentem Asociace jsou Stanovy přijaté Sborem zakladatelů. Jejich platnost potvrzuje na svém prvním jednání Rada Asociace. O změně stanov může rozhodnout Sbor zakladatelů, a to pouze na návrh Rady Asociace.
 3. HOSPODAŘENÍ ASOCIACE
  1. Za hospodaření Asociace odpovídá prezident Asociace. Závazky překračující rozsah běžného hospodaření je prezident povinen projednat s Radou.
  2. Orgány Asociace ve svém hospodaření zachovávají rovný a nediskriminační přístup k jednotlivým členům Rady Asociace.
  3. Účetní závěrka je zpřístupněna všem členům Asociace, kteří ke dni jejího zveřejnění jsou členy alespoň po dobu šesti měsíců a mají vyrovnány své závazky vyplývající z členství.
 4. ČLENSTVÍ
  1. Členy Asociace jsou právnické osoby působící v obchodních vztazích (členský poplatek 40000 Kč bez DPH při vstupu a poté každoročně), právnické osoby nepůsobící v obchodních vztazích (15000 Kč při vstupu a poté každoročně), zahraniční právnické osoby (1800 eur při vstupu a poté každoročně).
  2. Fyzické osoby. Podmínky přijetí fyzických osob budou projednány Radou Asociace nejpozději na jejím druhém jednání.
  3. Čestní členové, jimiž mohou být fyzické osoby.
  4. Vznik členství
   Zájemce o členství vyplní elektronickou přihlášku přístupnou na webové stránce Asociace. Uvede v přihlášce zamýšlený přínos svého členství pro Asociaci i pro obor, uvede obor vlastní působnosti a stručnou anotaci okolností své činnosti významných pro členství v asociaci. Přihláška bude projednána v Odborné komisi pro členství. Účinek členství nastane schválením přihlášky Radou Asociace a připsáním členského poplatku na účet Asociace.
  5. Vznik čestného členství
   Čestným členem Asociace se může stát fyzická osoba, která se svou činností zasloužila o rozvoj a věhlas oboru. Čestné členství se uděluje na dva roky s možností opakovaného prodloužení. Návrh na přijetí čestného člena podá některá z odborných komisí. Čestné členství není spojeno s hrazením členského poplatku.
  6. Zánik členství
   Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku do konce měsíce následujícího po měsíci splatnosti členského příspěvku na následujících dvanáct měsíců. V takovém případě se poměrný díl členského příspěvku nevrací. Členství zaniká také vyloučením člena, které na návrh některé z odborných komisí schválí Rada Asociace. Důvodem návrhu na vyloučení člena může být opakovaná záměrná činnost poškozující Asociaci, nepodřízení se výroku etického panelu v případě sporu mezi členy, neetické praktiky člena v obchodních vztazích, a to v takové intenzitě nebo mediálním ohlasu, který by mohl poškozovat pověst oboru. Ze stejných důvodů lze navrhnout zrušení čestného členství. V případě vyloučení se poměrný díl členského příspěvku nevrací.
  7. Práva člena
   Člen má právo podílet se na činnosti Asociace, a to zejména účastí na akcích pořádaných Asociací, účastí v odborných komisích, nastolováním témat či rozvíjením problematik a návrhy na jejich další projednání či uskutečnění, ad hoc zastupováním zájmů Asociace po projednání předsednictvem, zveřejňováním autorských textů v odborných publikacích vydávaných nebo autorizovaných Asociací, navrhováním kandidátů do odborných komisí a orgánů.
  8. Povinnosti člena
   Člen je povinen uhradit vstupní členský příspěvek a roční členský příspěvek. Člen je povinen řídit se při své činnosti stanovami Asociace. Člen je povinen respektovat rozhodnutí etického rámce pro investice a etického panelu pro řešení sporů mezi členy, jestliže na řešení sporu prostřednictvím panelu přistoupí.
 5. KOMUNITNÍ ČINNOST
  1. Asociace vytváří aktivní společenství zájemců o VR/AR technologii, podporuje ty aktivity svých členů, které mají kladné dopady na ostatní členy a na obor VR/AR.
  2. Asociace vyhledává nadané studenty a výuková prostředí a seznamuje je s technologií, možnostmi a příležitostmi oboru VR/AR.
  3. Asociace vyhledává akademické, vývojové, prezentační i obchodní příležitosti a seznamuje s nimi své členy.
  4. Asociace v zájmu rozvoje alternativních komunit v České a Slovenské republice i v zahraničí přijímá platby ve virtuálních a alternativních měnách. Podrobnosti včetně dynamických přepočtových kursů stanoví po projevení zájmu o takovou úhradu.
 6. AKTIVITY ASOCIACE
  1. Asociace vydává VR/AR Newsletter, který obsahuje aktuality z oboru a informace o aktivitách Asociace i jejích členů.
  2. Asociace pořádá semináře, workshopy, pracovní setkání, konference. Členové mají právo na slevu vstupních, účastnických a prezentačních poplatcích s výjimkou plateb za nocleh a stravovací servis.
  3. Asociace provozuje Akademii VR/AR, jejímž cílem je vzdělávání studentů a zájemců o obor a systematické poskytování důvěryhodných informací o technologických i psychologických aspektech, vlastnostech, dopadech a rozvojových směrech VR/AR technologií.
  4. Asociace shromažďuje a analyzuje legislativní, normativní a technické informace týkající se oboru VR/AR a seznamuje s nimi členy.
  5. Asociace přijímá podněty svých členů na vytváření dalších aktivit ve prospěch svých členů i oboru VR/AR.
  6. Asociace se zavazuje postupovat v kontaktu se svými členy i s vnějším prostředím vždy eticky a také důsledně dbát zásad rovnosti jak v přístupu, tak v poskytování příležitostí.

Hoříte pro stejnou věc?

Staňte se členy asociace

a nebo nám napište

podmínky členství
Databáze registrovaná u UOOU pod číslem 00076316 / 001.